Το διαδίκτυο ως μέσο πολιτιστικής πληροφόρησης

Το διαδίκτυο ως μέσο πολιτιστικής πληροφόρησης

Το διαδίκτυο ως μέσο πολιτιστικής πληροφόρησης

Ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα της σύγχρονης εποχής σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η χρήση του διαδικτύου (Τσίτσκαρη, Κώστα, Τζέτζης & Κιουμουρτζόγλου, 2004: 3). Το διαδίκτυο αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο και με την πιο ευρεία χρήση παγκοσμίως. Είναι ένα διεθνές δίκτυο που αποτελείται από εμπορικά και δημόσια δίκτυα (Laudon & Laudon, 2006 :16). Οι σύγχρονοι μελετητές το ορίζουν ως έναν παγκόσμιο διαδικτυακό ιστό χωρίς κεντρική ιδιοκτησία και διοίκηση και το θεωρούν ως την πιο σημαντική τεχνολογική εξέλιξη (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 2002: 811). Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας (Papazafeiropoulou, Pouloudi & Doukoudis, 2002: 237) στο μάρκετινγκ συστήνει ένα νέο πεδίο που αναφέρεται ως διαδικτυακό μάρκετινγκ ή ίντερνετ μάρκετινγκ (Chaffey et al., 2003: 4). Τo διαδίκτυο ως το ταχύτερα αναπτυσσόμενο εργαλείο στρατηγικής μάρκετινγκ (Βλαχοπούλου, 2003: 379) παρέχει στους οργανισμούς νέους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό-στόχο (Kotler et al. 2002: 811).

Η ιστοσελίδα ως η επίσημη παρουσία ενός οργανισμού στο διαδίκτυο και ως ο επίσημος σύνδεσμός του με το κοινό αντιπροσωπεύοντας και αναπαριστώντας τον οργανισμό (Aldridge, Forcht & Pierson, 1997: 165) θεωρείται στην εποχή μας ως ένα μέσο επικοινωνίας και διαφήμισης που έχει στόχο να πληροφορήσει, να γνωστοποιήσει και να προβάλει ένα οργανισμό (Ζώτος, 2008: 511). Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά μίας ιστοσελίδας, ο Simeon (1999: 307) προτείνει το μοντέλο AIPD (Attracting, Informing, Positioning, Delivering). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, για να είναι μία ιστοσελίδα αποτελεσματική θα πρέπει: α) να είναι ελκυστική για τους χρήστες, β) να είναι πληροφοριακή με ξεκάθαρη δομή, γ) να τοποθετείται στην αγορά και δ) να διανέμει αξιοπιστία, ταχύτητα, ασφάλεια και διαδραστικότητα. Σύμφωνα με τον Ζώτο (2008: 514) η ιστοσελίδα παρέχει επίσης πολλά και σημαντικά οφέλη που τα υπόλοιπα επικοινωνιακά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά) δεν μπορούν να προσφέρουν. Τα κύρια οφέλη μίας ιστοσελίδας για έναν οργανισμό συνοψίζονται στα εξής: α) παροχή πληροφοριών για τον οργανισμό, β) παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες του οργανισμού, γ) δυνατότητα άμεσης ανανέωσης, δ) συλλογή πληροφοριών και στοιχείων, ε) παγκόσμια προβολή, στ) εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών και ζ) ενδυνάμωση των σχέσεων κοινού και οργανισμού (Ζώτος, 2008: 515).

Οι πολιτιστικοί οργανισμοί ως οι κύριοι αντιπροσωπευτικοί φορείς πολιτισμικού περιεχομένου καλούνται να πάρουν την θέση τους στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο (Ρούσου, 2006: 60), διατηρώντας τις αξίες τους, όπως την  προβολή και ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, την ενημέρωση και εκπαίδευση των ανθρώπων και την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας (Οικονόμου, 2004: 2).  Ο ψηφιακός πολιτισμός εισάγει μία σειρά από προκλήσεις που αυξάνονται με βάση το ρυθμό που επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις (Ρούσου, 2006: 60). Η ανάπτυξη της «νέας οικονομίας» συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση του διαδικτύου, του μέσου δηλαδή που εξασφαλίζει εύκολους και ισότιμους τρόπους πρόσβασης σε ουσιαστικές πηγές πληροφόρησης αναπτύσσοντας την κοινωνία της πληροφορίας και ενισχύει την πολιτιστική επικοινωνία και διαχείριση (Αθανασοπούλου και συν., 2003: 232).

Είναι προφανές ότι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τα δίκτυα επικοινωνίας που συνδέονται με το διαδίκτυο είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία που επιτρέπουν τη ριζική δημιουργία νέων μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής, διαχείρισης και διανομής πληροφοριών (Krekovic, S., 2003: 2). Το διαδίκτυο έχει αναγνωριστεί επίσης στις μέρες μας ως ένα νέο κανάλι επικοινωνίας (Bayrn, Zhang & Lin, 2004: 302) και ως ένα βασικό εργαλείο που μπορεί να συνεισφέρει στην μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών ενός πολιτιστικού οργανισμού (Σηφάκη & Σηφάκης, 2007: 262).

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου ως ένα ανοιχτό περιβάλλον αμφίδρομης επικοινωνίας με το κοινό παρέχει νέες δυνατότητες προβολής των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών οργανισμών. Το διαδίκτυο ως μέσο διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε απομακρυσμένη πληροφορία αλλά κυρίως αναδεικνύει την πολλαπλότητα των σχέσεων ανάμεσα στα αντικείμενα και τις προεκτάσεις που μπορούν να δώσουν οι άνθρωποι σε αυτά (Σηφάκη & Σηφάκης, 2007: 264).

Σύμφωνα με τους Αθανασοπούλου και συν. (2003: 268) οι σπουδαιότεροι λόγοι για τους οποίους οι πολιτιστικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες τους και γενικά το διαδίκτυο είναι η ενημέρωση του κοινού και η προβολή των δραστηριοτήτων τους με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση των υπηρεσιών τους. Οι ιστότοποι των πολιτιστικών οργανισμών διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με την ποιότητα και το βάθος της παρεχόμενης πληροφορίας και με τον βαθμό αξιοποίησης των δυνατοτήτων αυτού του ψηφιακού μέσου για την προβολή της φυσιογνωμίας και της συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης, αρκετοί πολιτιστικοί οργανισμοί επενδύουν ελάχιστα στην ποιότητα μίας ιστοσελίδας μη γνωρίζοντας ότι ο ιστότοπος του οργανισμού θα πρέπει να λειτουργεί ως πλήρης απεικόνισή του. Ένας ιστότοπος που είναι φτωχός σε δομή, πληροφόρηση και πολιτιστική αξία δημιουργεί την εικόνα ενός κακόγουστου οργανισμού με μικρή αξία (Αθανασοπούλου και συν., 2003: 269).

Ένας ιστότοπος πολιτιστικού οργανισμού για να είναι αποτελεσματικός σύμφωνα με τους Αθανασοπούλου και συν. (2003: 269) θα πρέπει να προβάλλει με πειστικό και θετικό τρόπο την φυσιογνωμία του οργανισμού, να προσφέρει εύκολη, σαφή και πλήρη πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του οργανισμού, να παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον οργανισμό και πρόσβασης στις υπηρεσίες του κοινού. Στην Ελλάδα η χρήση των υπηρεσιών και λειτουργιών που μπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο στους πολιτιστικούς οργανισμούς είναι περιορισμένη. Οι περισσότεροι ελληνικοί πολιτιστικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες τους ως μέσο έκθεσης της ταυτότητάς τους και βασικών πληροφοριών των δραστηριοτήτων τους, χωρίς να τις θεωρούν ως ξεχωριστό μέσο ολοκληρωμένης πολιτιστικής επικοινωνίας (Σηφάκη & Σηφάκης, 2007: 265).

Το διαδίκτυο και το πολιτιστικό μάρκετινγκ παρέχουν στην εποχή μας νέες μορφές επικοινωνίας που μπορούν να διαμορφώσουν νέες στρατηγικές και να οδηγήσουν σε ριζική ανανέωση του υφιστάμενου πολιτιστικού πεδίου (Σηφάκη & Σηφάκης, 2007: 266).

Πηγή: Κουρέα, Α. (2014). Ψηφιακός Πολιτισμός. Οι πολιτιστικοί οργανισμοί στο ψηφιακό περιβάλλον.  Γραπτή εργασία. ΔΠΜ61 Πολιτιστική Επικοινωνία 2013-2014, ΕΑΠ. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων.

Η Istology Web & Marketing Solutions προχωρά στην κατασκευή ιστοσελίδων στη Θεσσαλονίκη, κατασκευή e-shop στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το Drupal CMS ως το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και κατασκευής ιστοσελίδων και e-shop.

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη εξειδικευόμαστε στην κατασκευή ιστοσελίδων, στην κατασκευή e-shop και υλοποιούμε ολοκληρωμένες ενέργειες internet marketing και μοναδικές προτάσεις branding.

Επικοινωνία

Istology | Web & Marketing Solutions

Βηλαρά 7, Θεσσαλονίκη, 54627

+30 2310 59 50 40

info@istology.gr

istology.gr